Wielkie otwarcie

Wielkie otwarcie Centrum Rozrywki Guliwer!

Przygoda się zaczyna!

 
 
 

Uroczyste otwarcie Centrum Rozrywki Guliwer odbędzie się 6.10.2018.

Tego dnia czeka na Ciebie wiele przyjemnych niespodzianek, konkursów, nagród i upominków.

 
 

Program:

 

Lego battle – zostań bohaterem wielkiej przygody!

Czy jesteś gotowy do wielkiej walki? Marzysz o wygranej w Lego Battle? Czekamy na Ciebie! Przyjdź, walcz, wygraj i odbieź swój prezent!

Kiedy:

sobota 6.10.2018, Początek o 12.00

W Lego Battle mogą wziąć udział zespoły dwuosobowy (osoba Dorosła i dziecko od 6 do 12 lat).

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wyślij wiadomość na adres biuro@guliwer.com.pl

Mail musi zawierać: 1) Imię i nazwisko, wiek uczestników. 2) Numer telefonu osoby dorosłej 3) Nazwa swojego zespołu. 4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona

Udział w Battle przewidziany jest dla posiadaczy biletu wstępu.


 

Pula nagród:

 
 
 
 

Quiz Sekret Hogwartu

 

Wyobraź sobie, że trafiasz do szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, ale nie jesteś tutaj dla gry w quidditcha lub uczenia się od podstaw zielarstwa. Jesteś tu, aby przeciwstawić się groźbom Czarnego Pana!

W Quize może wziąć udział dziecko od 6 do 12 lat.

Kiedy: sobota 6.10.2018

12.00 - pierwszy quiz

13.00 - drugi quiz

14.00 - trzeci quiz

Zapis na konkurs jest obowiązkowy.

Wyślij wiadomość na adres biuro@guliwer.com.pl

Mail musi zawierać: 1) Imię i wiek uczestnika. 2) Numer telefonu osoby dorosłej. 3) Nazwa quiza i pożądany czas quiza. 4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona

Udział w Quizie przewidziany jest dla posiadaczy biletu wstępu.

 

Quiz Rycerze Krainy Lodu

 

Mieszkańcy Krainy Lodu stracili wszelką nadzieję na ratunek. Czy zdecydujesz się pomóc nieszczęśliwym mieszkańcom Królestwa Arendelle?

W Quize może wziąć udział dziecko od 6 do 12 lat.

Kiedy: sobota 6.10.2018

12.00 - pierwszy quiz

13.00 - drugi quiz

14.00 - trzeci quiz

Zapis na konkurs jest obowiązkowy.

Wyślij wiadomość pod adres biuro@guliwer.com.pl

Mail musi zawierać: 1) Imię i wiek uczestnika. 2) Numer telefonu osoby dorosłej. 3) Nazwa quiza i pożądany czas quiza. 4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ilość miejsc ograniczona

Udział w Quizie przewidziany jest dla posiadaczy biletu wstępu.

 

PieczątkoMania

 

Najbardziej ekscytująca zabawa dla dzieci i rodziców. Wiele emocji i wrażeń dla całej rodziny.

W konkursie może wziąć udział każdy gość Centrum Rozrywki Guliwer

Kiedy: sobota 6.10.2018, Początek o 15.00

Udział w Quizie przewidziany jest dla posiadaczy biletu wstępu.

 

REGULAMIN KONKURSU „LEGO BATTLE”

 

 
1§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie p.n. „Lego Battle”. 2. Organizatorem Konkursu (dalej jako „Organizator”) jest: Firma DreamWin, NIP 9910511222, Sosnowy Zakątek 4, 46-022 Zawada 3. Organizator zapewnia techniczną pomoc w przeprowadzeniu Konkursu oraz jest sponsorem nagród. 4. Konkurs będzie w terminie 06.10.2018 roku. Organizator przewiduje możliwość cyklicznego organizowania Konkursu, w ramach nowych – kolejnych jego edycji. 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. 6. Celem konkursu jest poznanie opinii, a przede wszystkim potrzeb dzieci co do Sali zabaw oraz atrakcji jakich oczekują dzieci, co w przyszłości pozwoli nam je spełniać. Konkurs ma na celu także rozwijanie manualnych, plastycznych i innych zdolności dzieci oraz pobudzanie ich kreatywności. 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (TJ. DZ.U. Z 2016 R., POZ. 471). 8. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie nagrody rzeczowe.. 13. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik, a w jego imieniu jego rodzic / prawny opiekun: a. potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie i uczestniczenie podopiecznego w Konkursie na tych zasadach oraz b. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku podopiecznego utrwalonego w związku z uczestnictwem w Konkursie – na potrzeby marketingu, reklamy i promocji Organizatora Konkursu oraz Konkursu, w sposób nie naruszający dobrych obyczajów i nie godzący w dobra osobiste dziecka oraz c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podopiecznego, na zasadach opisanych w § 4 niniejszego Regulaminu.
2§ 2 Zasady Konkursu
1.Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestników dowolnej figury z LEGO klocków I składaniu klocków według instrukcji. 2. W Lego Battle mogą wziąć udział zespoły dwuosobowy (osoba Dorosła i dziecko od 6 do 12 lat). 3. Każdy zespół musi wynaczyć się z nazwą swojego zespołu. 4. Zapis na konkurs jest obowiazkowy. Wyślij wiadomość na adres biuro@guliwer.com.pl Mail musi zawierać a) Imię i wiek uczestnika. b) Numer telefonu osoby dorosłej c) Nazwa swojego zespołu.. d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Każdą pracę ocenia Komisja Konkursowa składająca się z trzech do pięciu osób, powoływana przez Organizatora. 6. Ilość miejsc jest ograniczona (40 osób) 7. Udział w Battle przewidziany jest dla posiadaczy biletu wstępu.
3§ 3 Nagrody
1. Fundatorem nagród jest Firma DreamWin. 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny, przy czym w Konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów, którzy zajmą kolejno 1 – 3 miejsca: a. Za zajęcie 1 miejsca – Zestaw Lego City 60169 o wartości 270 zł ; b. Za zajęcie 2 miejsca - Zestaw Lego City 60139 o wartości 140 zł ; c. Za zajęcie 3 miejsca - Zestaw Lego City 60119 o wartości 100 zł ; 3. Jedna osoba nie może wygrać więcej, niż 1 nagrodę. 4. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna. 5. Nagrody pieniężne nie podlegają zamianie na nagrody rzeczowe lub jakiekolwiek ekwiwalentne świadczenia ze strony Organizatora. 6. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie powiadomiony po zakończeniu Konkursu. Wyniki zostaną zamieszczone również na stronie internetowej www.guliwer.com.pl . Wyniki pojawią się w ciągu 14 dni po zakończeniu Konkursu.
4§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. 2. Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 3. Podanie danych osobowych przez rodziców/ prawnych opiekunów Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru nagród. 4. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców/prawnych opiekunów będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, przez co rozumie się także późniejsze wystawy pokonkursowe oraz publikację Prac Konkursowych lub wyników Konkursu (także w Internecie na stronie internetowej i w kanałach social media Organizatora). 5. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik, a w jego imieniu jego rodzic / prawny opiekun, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu prawidłowej realizacji Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Uczestnik ma prawo do wglądu oraz żądania sprostowania jego danych osobowych przechowywanych w siedzibie Organizatora oraz kontroli zgodności przetwarzania z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 6. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik, a w jego imieniu jego rodzic / prawny opiekun, wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora materiałem reklamowym, który może powstać w trakcie realizacji Konkursu, rozdania nagród lub wystaw pokonkursowych – na potrzeby Konkursu i Organizatora, w tym w celu marketingu, reklamy i popularyzacji usług Organizatora. 7. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik, a w jego imieniu jego rodzic / prawny opiekun, wyraża Organizatorowi zgodę na użycie wizerunku dzieci uczestniczących w konkursie na potrzeby Konkursu i Organizatora, w tym w celu marketingu, reklamy i popularyzacji usług Organizatora.
5§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w przebieg Konkursu lub działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.