O nas

Edukacyjnyj plac zabaw


Guliwer jest edukacyjno-rozrywkowym placem zabaw dla dzieci od 0 lat, w którym wykorzystywane są wyłącznie oryginalne, (atestowane) zabawki takie jak: LEGO, Bunchems, Iron Commander, Marioinx, Eco Toys i wiele innych


Centrum Rozrywki Guliwer to jasna, ciepła przestrzeń, w której dzieci mogą nie tylko dobrze się bawić, ale także dawać upust swojej wyobraźni i tworzyć prawdziwe arcydzieła architektoniczne.

Dzieci od rana do wieczora rozbudowują swoje miasta, wznoszą złożone konstrukcje, a także świętują urodziny i zawiązują nowe przyjaźnie. Tu dzieci rozwijają się artystycznie, społecznie i intelektualnie.

Goście Centrum Rozrywki Guliwer mogą wybudować wszystko, o czym zamarzą z tysięcy klocków, a poszczególne elementy mogą wybierać z setek różnych zestawów.


Budowanie z klocków rozwija wyobraźnię, twórcze i logiczne myślenie, a także zdolności motoryczne u dzieci. Użycie zestawów jest nie tylko pobudza rozwój dziecka, ale także fascynuje je i bawi.


Centrum Rozrywki Guliwer jako jedyny w województwie śląskim może poszczycić się posiadaniem kompletnego miasteczka LEGO, zbudowanego z ponad 100 000 klocków. W mieście LEGO każde dziecko może zostać: architektem, maszynistą lub pilotem. Może pracować w banku, na poczcie i w szpitalu, mieszkać w nowym, ślicznym domu, a wakacje spędzać na plaży. Miasto LEGO już czeka na swoich małych mieszkańców.

Na specjalnych płytach mali architekci mogą eksponować swoje dzieła sztuki.

A wszystko to wykonane z wielobarwnych, wielokształtnych klocków. Dzieci tworzą swoje dzieła pod wpływem własnych pomysłów lub używają specjalnych, gotowych projektów.

W Centrum Rozrywki Guliwer wydzielone są specjalne strefy tematyczne dla różnych typów zabaw. Najważniejsza jest strefa z dużym kompletnym miasteczkiem z klocków LEGO, gdzie zarówno dzieci, jak i dorośli mogą spędzić wiele godzin. Obok miasteczka znajduje się obszar projektowania, gdzie z tysięcy drobnych elementów dzieci składają własne arcydzieła.

Dla dzieci poniżej 5 roku życia wydzielony został odrębny obszar LEGO Duplo, a także drewniana kolejka i duża, oryginalna kuchnia. Małe gospodynie na pewno docenią możliwość gotowania posiłków w okazałej, jedynej w swoim rodzaju kuchni wypełnionej akcesoriami kuchennymi, naczyniami i żywnością.

Dla dziecka, które kocha projektować, impreza w stylu LEGO jest najlepszą formą uroczystości urodzinowej

Ofiaruj dziecku dzień pełen radości, wypełniony odkryciami i wrażeniami, i baw się z całą rodziną w krainie klocków i doskonałego nastroju.

Regulamin Centrum Rozrywki Guliwer

1POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Centrum Rozrywki Guliwer jest firma Olena Kasian DreamWin, ul Sosnowy Zakątek 4, Zawada 46-022, NIP 9910511222.2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób oraz grup korzystających z Centrum Rozrywki Guliwer.3. Przed wejściem na teren Centrum Rozrywki rodzic/opiekun dziecka/grupy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do zapoznania dziecka/grupy z postanowieniami Regulaminu i poinstruowania go/ich w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie Placu klocków oraz o niedozwolonym zachowaniu określonym w pkt. 14 niniejszego Regulaminu.4. Zakup biletu do Centrum Rozrywki Guliwer oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych Stref znajdujących się na terenie obiektu.5. Centrum Rozrywki Guliwer przeznaczony jest dla dzieci od 2-15 roku życia, z zastrzeżeniem regulaminów poszczególnych sekcji określających minimalny próg wieku dziecka korzystającego z zabawy.6. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Centrum Rozrywki Guliwer tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.7. Na teren Klockowni zabrania się wprowadzania wózków.8. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, na teren Centrum Rozrywki Guliwer zabrania się wnoszenia jakichkolwiek własnych zabawek czy klocków.9. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia przed wejściem do sali Centrum Rozrywki. Korzystający z sali zabaw muszą nosić skarpetki – jeśli ich nie posiadają, możliwy jest zakup skarpetek w recepcji Centrum Rozrywki Guliwer.10. Dziecko wchodzące na teren Centrum Rozrywki Guliwer powinno zdjąć wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, np. długie kolczyki, wisiorki, bransoletki, obuwie, pierścionki itp.11. Dziecko wchodzące na teren Centrum Rozrywki Guliwer powinno przekazać opiekunowi wszelkie wartościowe przedmioty np. odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze. Pracownicy Centrum Rozrywki nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub zaginięcie w/w przedmiotów.12. Na terenie Centrum Rozrywki Guliwer dzieci nie mogą żuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów.13. Na terenie Centrum Rozrywki Guliwer należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.14. Na terenie Centrum Rozrywki Guliwer zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:• wchodzenia na konstrukcje z klocków,• wspinania się na konstrukcje z klocków i dotykania elementów sufitu a w szczególności kratek i lamp• wspinania się na siatki zabezpieczające,• popychania innych dzieci,• wnoszenia i spożywania pokarmów i napojów do strefy zabaw,• korzystania z wyposażenia Placu Zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,• wnoszenia na teren obiektu przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować zranienie, poparzenie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu,• wynoszenia klocków lub konstrukcji z obiektu oraz wnoszenia swoich zabawek na teren obiektu,• zabrania się w szczególności wynoszenia klocków lub konstrukcji poza wyznaczoną dla nich strefę,• zabrania się w szczególności rzucania klockami (poza wyznaczoną do tego strefą), uderzania klockami w innych, popychania konstrukcji.15. Na terenie Centrum Rozrywki obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.16. W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników na terenie Klockowni nie mogą przebywać dzieci chore i przeziębione.17. Właściciel Centrum Rozrywki oraz pracownicy nie zapewniają indywidualnej opieki ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Centrum Rozrywki. Dziecko podczas zabawy pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna. Rodzice oraz opiekunowie dzieci, zobowiązani są do pełnienia opieki nad nimi przez cały pobyt na terenie Centrum Rozrywki i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.18. Istnieje możliwość pozostawienia dziecka powyżej 6 roku życia na terenie obiektu po wcześniejszym złożeniu stosownego oświadczenia i uzupełnieniu karty danych dziecka i rodzica, a w szczególności danych dotyczących kontaktu z rodzicem/opiekunem. W przypadku pozostawienia dziecka w Centrum Rozrywki i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik obiektu poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.19. W Centrum Rozrywki Guliwer organizowane mogą być warsztaty tematyczne organizowane dla minimalnie 5 dzieci. Kierownik Centrum Rozrywki może odwołać zaplanowane warsztaty jeżeli nie zbierze się minimalna ilość uczestników. Korzystanie z sali zabaw w trakcie warsztatu jest dozwolone tylko w zakresie jaki obejmuje warsztat i za zgodą instruktora warsztatu. Uczestnictwo w warsztatach organizowanych w Centrum Rozrywki Guliwer jest płatne zgodnie z ogłaszanym dla każdego warsztatu cennikiem.20. Wyłącznym zadaniem instruktora warsztatu jest interaktywne prowadzenie warsztatu i przekazanie uczestnikom określonej warsztatem wiedzy i treści. W związku z powyższym podczas warsztatów opiekun dziecka/ grupy zobowiązany jest do intensywnego uczestnictwa w zajęciach a dziecko/ grupa pozostaje pod jego całkowitą odpowiedzialnością.21. Dzieci z niepełnosprawnością mogą korzystać z Centrum Rozrywki Guliwer jedynie wraz z opiekunem. Opiekun zobowiązany jest napisać oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem w czasie pobytu w obiekcie.22. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie, mogą zostać poproszone o opuszczenie Centrum Rozrywki. W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot całości ani części ceny biletu.

2OPŁATY

23. Korzystanie z Centrum Rozrywki Guliwer oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń i przyrządów jest płatne. Opłata pobierana jest wyłącznie za udostępnienie Centrum Rozrywki Guliwer i znajdujących się na jego terenie klocków.24. Uiszczenie przez opiekuna/rodzica opłaty za korzystanie z Centrum Rozrywki w żadnym wypadku nie stanowi powierzenia pracownikom Centrum Rozrywki opieki oraz nadzoru nad pozostawionym dzieckiem.25. Na terenie Centrum Rozrywki Guliwer obowiązuje naliczanie należności zgodne z aktualnym cennikiem ogłaszanym na wejściu do obiektu i na stronie Centrum Rozrywki, przy czym przy niewykorzystaniu limitu czasu na bilecie godzinowym klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za korzystanie ze specjalnych wydarzeń w strefach (np. organizowane warsztaty, animacje, specjalne zestawy klocków, itp.)

3ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

26. Właściciel ani pracownicy Centrum Rozrywki Guliwer nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.27. Właściciel ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie Centrum, w szczególności powstałe w wyniku:1. korzystania z Klockowni i znajdujących się na jej terenie klocków niezgodnie z Regulaminem2. niezastosowania się dzieci i/lub opiekunów lub rodzica do zaleceń obsługi obiektu;3. pozostawienia dziecka bez opieki dorosłego opiekuna lub rodzica;4. niezapoznania dziecka z Regulaminem i zasadami prawidłowego i bezpiecznego korzystania z klocków;5. niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 14 niniejszego Regulaminu;28. Właściciel Centrum Rozrywki Guliwer nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem użytkowaniem Centrum Rozrywki Guliwer. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wyjściu z obiektu nie będą uznawane za powstałe na terenie obiektu.29. Rzeczy pozostawione w szatni Centrum Rozrywki Guliwer są bezpieczne. W szatni jednak nie zostawia się wartościowych przedmiotów.30. Rzeczy znalezione lub pozostawione w przebieralni będą przechowywane przez okres dwóch tygodni od dnia znalezienia, a po tym terminie zostaną usunięte z obiektu.

4POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Centrum Rozrywki Guliwer jest otwarty w dniach i godzinach otwarcia obiektu w którym jest zlokalizowany. Właściciel zastrzega sobie prawo do zamknięcia poszczególnych stref lub całego obiektu w przewidzianych godzinach otwarcia np. na imprezy okolicznościowe, specjalne warsztaty itp. W tym przypadku zobowiązany jest poinformować o ograniczeniu w dostępności do obiektu w recepcji obiektu. Ograniczenie w dostępności do poszczególnych stref, po uprzedniej informacji na stronie i przy kasie, nie stanowi podstawy do żądania zwrotu opłaty za bilet wstępu.32. Na terenie Centrum Rozrywki Guliwer może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych Centrum Rozrywki Guliwer.33. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskiwanych w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej oraz w punkcie 18 niniejszego Regulaminu jest firma Olena Kasian DreamWin, ul Sosnowy Zakątek 4, Zawada 46-022, NIP 9910511222. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że dane osobowe udostępnione celem złożenia oświadczenia będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą przechowywane, chyba że będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa bądź bezpieczeństwo użytkowników Centrum Rozrywki Guliwer.

Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookie, których Google używa do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu. Twój adres IP i nazwa klienta użytkownika oraz dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa są udostępniane Google, by zapewnić odpowiednią jakość usług, generować statystyki użytkowania oraz wykrywać nadużycia i na nie reagować.
Dowiedz się więcej